Balvas nolikums

Pieteikuma viedlapa

 

Aleksandra Čaka balvas piešķiršanas kārtība

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1.      Šis nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir Aleksandra Čaka balvu.  

2.      Aleksandra Čaka balva (turpmāk – Balva) tiek piešķirta reizi divos gados šādās nominācijās:

2.1. par mākslinieciski augstvērtīgu un novatorisku Rīgas interpretējumu literatūrā, mūzikā, filmu, teātra vai vizuālajā mākslā, grāmatniecībā, dizainā,  arhitektūrā;

2.2. par nozīmīgu veikumu Aleksandra Čaka daiļrades izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā un tulkošanā.

3.      Balvas piešķiršanu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) sadarbībā ar biedrību “Aleksandra Čaka biedrība” (turpmāk – Biedrība), Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienību (turpmāk – Apvienība)  un  Apvienības Aleksandra Čaka muzeju.

4.      Aicinājums izvirzīt pretendentus Balvas piešķiršanai tiek publicēts Departamenta interneta vietnē www.kultura.riga.lv.

II. Pretendentu izvirzīšanas kārtība

5.Jebkura fiziska vai juridiska persona ir tiesīga izvirzīt pretendentu, kurš  ir radījis mākslinieciski augstvērtīgu produktu, kas atbilst iesniegšanai kādā no nominācijām Balvas piešķiršanai.

6.Pieteikums (veidlapa pielikumā) par pretendenta izvirzīšanu ar pievienoto prezentāciju un/vai video, vai izdevumu jāiesniedz Apvienības Aleksandra Čaka muzejā Rīgā, Lāčplēša ielā 48-8.

III. Vērtēšanas komisija

7.        Pretendentu izvērtēšanai Departamenta direktors izveido komisiju 7 (septiņu) cilvēku sastāvā, t.sk. komisijas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāja vietnieks, iekļaujot tās sastāvā Apvienības un Biedrības pārstāvjus.

8.        Komisijas darbā nepieciešamības gadījumā var tikt pieaicināti atbilstošās nozares speciālisti.

9.        Komisijas sēdi protokolē komisijas loceklis - Apvienības pārstāvis. Komisijas sēdes protokolu paraksta protokolētājs un komisijas priekšsēdētājs.

10.    Komisija izvērtē saņemtos pieteikumus un pieņem lēmumu, atklāti balsojot. Par katru pretendentu balso atsevišķi.

11.    Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu, ja komisijas sēdē piedalās vismaz 5 komisijas locekļi. Lēmumu par Balvas piešķiršanu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits dalās vienādi, tad izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Ja kāds no komisijas locekļiem nepiekrīt lēmumam, tad viņa viedokli fiksē komisijas sēdes protokolā. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā komisijas sēdes vada priekšsēdētāja vietnieks.

12.    Ja komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda pieteikuma izskatīšanā, viņš par to informē pārējos komisijas locekļus un nepiedalās pieteikuma izvērtēšanā.

13.    Nepieciešamības gadījumā komisija var lemt par izmaiņām Balvu skaitā un nomināciju sadalījumā, kā arī nominantu skaita izmaiņām, to fiksējot komisijas sēdes protokolā.

14.    Balvu pēc komisijas lēmuma var nepiešķirt kādā no nominācijām vai piešķirt vairākas līdzvērtīgas Balvas katrā no nominācijām, kā arī var piešķirt speciālo balvu.

15.    Komisijai ir tiesības lemt par naudas balvas apjomu katrā no nominācijām.

16.    Komisijas protokoli un Komisijai iesniegtie materiāli pēc Balvas piešķiršanas glabājas Apvienības Aleksandra Čaka muzejā saskaņā ar lietu nomenklatūru.

IV. Balvas piešķiršanas kārtība

 

17. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, Departamenta direktors izdod rīkojumu par pretendentu apbalvošanu ar naudas balvām.

18. Katrs laureāts tiek apbalvots ar  Balvas skulpturālo balvu un Departamenta  Atzinības rakstu.

19. Balvas laureātiem piešķir naudas balvu pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros.

20. Naudas balvu kopējais fonds ir 4500.00 euro (četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) pirms tiesību aktos noteikto nodokļu nomaksas.

21. Naudas balva tiek pārskaitīta uz Balvas laureātu norādītajiem bankas kontiem.

22. Informācija par Balvas laureātiem pēc apbalvošanas ceremonijas atrodama interneta vietnēs: www.kulturasapvieniba.riga.lv, www.cakamuzejs.riga.lv un  www.kultura.riga.lv.

Direktors G.Helmanis